Contracten


De praktijk heeft met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij wordt gestuurd.

Voor 2024 heeft de praktijk contracten met de volgende verzekeraars :

 • Koepel Menzis
 • DSW-Stad Holland
 • Koepel Zilveren Kruis/Achmea
 • Koepel VGZ
 • OWM
 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • ASR
 • ENO
 • Caresq.


Met de koepel CZ is geen contract afgesloten, waardoor verzekerden een gedeelte van de kosten zelf zullen moeten betalen. Zie verder de aanvullende informatie.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dat is in 2024 € 385/jaar. Dat betekent dat u de eerste €385 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt.


 

Zorgprestatiemodel (ZPM) tarieven


Als u in behandeling komt, wordt er een zorgtraject geopend.

De hoogte van de rekening die naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd, wordt bepaald door het aantal consulten dat geleverd is, en de aard en duur van deze consulten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de volgende tarieven vastgesteld:

 • Diagnostiek consult 45 min: € 261,75
 • Diagnostiek consult 60 min: € 301,42
 • Behandelconsult individueel 45 min: € 223,18
 • Behandelconsult individueel 60 min: € 265,70
 • Overige prestaties: intercollegiaal overleg kort: € 25,05 - lang: € 76,35
 • Groepsconsult tarieven zijn afhankelijk van duur, aantal personen in de groep en aantal therapeuten, Dit komt meestal neer op ongeveer 120 euro per groepssessie van anderhalf uur.


Zie voor meer informatie over de tarieven of het zorgprestatiemodel:

Patiëntenfolder ZPM (door LVVP)

www.zorgprestatiemodel.nza.nl 

Overige tarieven


 • Tarief zelfbetalers: € 120 per uur
 • Tarief leertherapie: € 100 per sessie van 45 minuten 

Betalingsvoorwaarden


Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak brengt Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie van der Jagt rechtstreeks bij de patient.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patient aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.